תנאי שימוש ומדיניות הפרטיות

תקנון אתר

 

אתר האינטרנט – כללי

בתקנון זה תהינה למונחים הבאים המשמעות כדלקמן.

"החברה" ו/או "דורסל" – דורסל (ב.א.ז) בע"מ וכל חברות הקבוצה, או כל מי הפועל מטעמה או עבורה.

"האתר"- אתר האינטרנט של דורסל, שכתובתו https://www.dorsel.co.il  ואשר תקנון זה מופיע בו.

"המשתמש" ו/או "הלקוח" – כל העושה שימוש באתר ו/או מבצע באמצעותו פנייה אל החברה.

"המשרד הראשי" – משרדה הראשי של דורסל שברחוב שחם 3, פתח תקווה.

כל האמור בתקנון כתוב בלשון זכר יחיד מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בו מיועד לנשים ולגברים כאחד, יחיד או רבים.

 

האתר מאפשר קבלת מידע אודות החברה ופנייה אל החברה באמצעים שונים על מנת לקבל מידע נוסף מעבר לזה המפורט באתר.

האתר כולל קישורים לאתרים חיצוניים ולכתבות באתרים אחרים, והמשתמש הינו האחראי על שימוש באתר לרבות מעבר לאתרים אחרים והסתמכות על המידע המפורסם באתר ובהם.

 

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה באתר, והנם מהווים הסכם מחייב בין המשתמש באתר לבין דורסל, על כן, המבקש לעשות שימוש באתר מתבקש לקרוא תקנון זה בעיון;

השימוש באתר, מהווה הצהרה מטעם המשתמש כי קרא את תקנון האתר וכי הנו מסכים לקבוע בו.

 

ככל שמכיל האתר קישורים (Links) לאתרים שאינם שייכים לדורסל, הרי שדורסל לא תישא בכל אחריות לתוכן האתרים האחרים או תקינותם, או לכל התקשרות שיבצע המשתמש עם גורמים שלישיים דרך אותם אתרים.

מובהר כי החברה אינה שולטת בתוכן המוצג באתרים האחרים ואינה שולטת במוצרים או בשירותים המוצעים על ידי האתרים האחרים. דורסל לא בודקת או מאשרת את האתרים האחרים ואינה אחראית על האתרים האחרים ועל התוכן המפורסם בהם. המשתמש מסכים כי קישור או שימוש באתרים אחרים הוא על אחריותו הבלעדית וכי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה מקישור או משימוש באתרים אחרים.

 

 

תנאים לשימוש באתר

עצם השימוש באתר מהוה הצהרה והתחייבות מצד המשתמש באתר כדלקמן:

  • כי הינו מתחייב שלא לעשות שימוש באתר זה לשום מטרה בלתי חוקית.
  • כי הוא כשיר משפטית להשתמש באתר; למען הסר ספק תבהיר דורסל כי במידה והמשתמש באתר זקוק לאישור מצד גורם כלשהו לשם שימוש באתר (בין אם אפוטרופסו ובין אם כל גורם אחר) הרי שבשימושו באתר מצהיר המשתמש בפני דורסל כי קיבל אישור ממי אשר מוסמך להעניקו.
  • כי הוא מסכים לכך שדורסל תפקח על שימושו באתר, וכי דורסל תהא רשאית לעשות במידע כזה שימוש לצורך בקרה ופיקוח על השירותים הניתנים באתר, לצורך עסקיה של דורסל, או לכל מטרה חוקית אחרת.
  • כי בשימושו באתר הינו מסכים לכך כי דורסל תשתמש בפרטיו לצורך משלוח עדכונים, וכן משלוח חומר פרסומי ו/או שיווקי ו/או עדכונים הנוגעים לעסקי דורסל, באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש או מכשירו הנייד. על אף האמור לעיל, המשתמש רשאי לבקש מדורסל באמצעות פנייה בכתב, כי לא ישלחו אליו דברי פרסומת שעל משלוחם חל סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשל"ב- 1982.
  • יודגש, כי מבלי לפגוע באמור לעיל, דורסל שומרת על זכותה למנוע שימוש באתר, מבלי צורך לנמק ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

 

COOKIES

קבצי "Cookie" הינם קבצים הנמצאים בדיסק הקשיח במחשב האישי של המשתמש המאפשרים לאסוף מידע על העדפותיו והרגלי השימוש שלו ברשת האינטרנט, כגון אתרי אינטרנט מועדפים, תחומי עניין וכיוצ"ב. החברה עשויה להשתמש בקבצי "Cookie" אשר יאפשרו לה להתאים את האתר והתכנים הכלולים בו להעדפות המשתמשים ולשפר את חווית הגלישה באתר.

ככל שאינך מעוניין, כי ייאסף מידע אצל החברה באמצעות השימוש בקבצי "Cookie", אתה יכול לשנות את ההגדרות בדפדפן בו אתה עושה שימוש, למחוק קבצי "Cookie" קיימים, למנוע את היווצרותם של קבצי "Cookie" או ליצור אופציה לפיה עם גילוי כל קובץ "Cookie" תינתן לך האפשרות להסכים או לסרב ליצירתו של קובץ כאמור. בחירתך שלא לקבל קבצי "Cookie" ו/או לבטל קבלת קבצי "Cookie", תפחית מיכולתך ליהנות מכל התכונות האינטראקטיביות ו/או מכלל השירותים שבאתר.

לתשומת ליבך הגלישה באינטרנט חשופה לסיכונים רבים, ובהתאם העברת נתונים באמצעות האינטרנט אינה בטוחה לחלוטין.

בנוסף, שימוש במחשב ללא תוכנת אנטי-וירוס פעילה ומעודכנת או ללא מערכת הפעלה מעודכנת חושף אותך להדבקות בוירוסים ו/או בתוכנות רוגלה (SPYWARE) העלולות להקליט את פעולותיך במחשב או לשבש את פעילותך בו. האחריות לכך שוירוסים לא יחדרו למחשב ממנו מתבצעת פעילותך באתר מוטלת עליך בלבד, על ידי התקנת כלי אנטי-וירוס ועדכונו השוטף.

 

 

קניין רוחני

כל חומר, מלל, תמונה, קול וסימן מסחר המוצג באתר הנו קניינה של דורסל או של צדדים שלישיים מהם קיבלה דורסל זכות שימוש מוגדרת.

דורסל מוכרת ומקדמת את נכסיה באמצעות אתר אינטרנט זה. כל זכויות היוצרים והסימנים המסחריים של הנכסים הינם בבעלותה הבלעדית של דורסל.

משתמש מתחייב שלא להעתיק לשכפל להפיץ או לעשות כל שימוש בלתי מורשה במידע המפורסם באתר; שימוש בחומר המוצג באתר יעשה, אם בכלל, רק לאחר קבלת אישור מפורש מראש בכתב מדורסל לביצוע השימוש.

 

 

אחריות

דורסל לא תהיה אחראית לנזק מכל סוג שהוא אשר יגרם למשתמש באתר ואשר יגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל ו/או מרשלנות של המשתמש או צד ג’ כלשהו. ידוע למשתמש כי פעילות האתר תלויה גם בצדדים שלישיים המספקים שירותים בקשר לאתר, וכי דורסל לא תישא בכל אחריות לכל נזק או הפסד שייגרמו למשתמש כתוצאה ממעשה או מחדל של צד ג’ כאמור, לרבות ומבלי לגרוע במקרים של הפסקות בפעילותו התקינה של האתר, או כשלים אחרים באתר. הגבלה זו על אחריות כוללת, אך לא רק, את העברתם של וירוסים כלשהם שעלולים להדביק את ציוד המשתמש, כשל של ציוד מכני או אלקטרוני או קווי תקשורת, טלפון או בעיות חיבור גומלין אחרות, גישה לא מורשית, גניבה, שגיאות מפעיל, שביתות או בעיות עבודה אחרות.

המשתמש יישא במלוא האחריות לכל נזק אשר יגרם לו כתוצאה משימוש באתר.

דורסל אינה מתחייבת או מצהירה שהתוכן באתר הושלם או מעודכן ואינה מחויבת לעדכן כל תוכן באתר

דורסל לא תהיה אחראית לנזק מכל סוג אשר עלול להיגרם כתוצאה מכוח עליון, מעשה מלחמה, איתני הטבע, שביתה או השבתה וכל מעשה או מחדל אשר אינו בשליטתה. דורסל אף לא תישא, בכל מקרה, באחריות לנזק עקיף ו/או תוצאתי כלשהו שייגרם למשתמש מהשימוש באתר או בהקשר לכך.

המשתמש מתחייב בזה לשפות את דורסל ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם למי מהם בעקבות השימוש שיבוצע על ידו באתר, לרבות בגין שימוש שלא בתום לב ושלא לצרכים שלשמם נועד האתר לרבות פעולות שנעשו בזדון.

 

 

שונות

שימוש באתר דורסל, מהווה הסכמתך לכל התנאים וההגבלות המפורטים לעיל. תנאי שימוש אלה מהווים את ההסכם כולו והיחיד בין דורסל לבינך לצורך שימוש באתר זה, ומחליפים את כל ההסכמים, המצגים, ההתחייבויות וההבנות הקודמות ככל שהיו כאלה.

לשאלות, פניות, או מידע נוסף בנוגע למדיניות הפרטיות ותקנון האתר ניתן לפנות למשרדי החברה בטלפון 074-7122880.

דורסל שומרת על הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי לעדכן את תנאי השימוש בכל עת ללא הודעה מוקדמת. ניתן לעיין בגרסה העדכנית ביותר של תנאי השימוש על ידי לחיצה על הקישור "תנאי שימוש".

דורסל תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, לשנות אתר זה, למנוע ו/או לחסום שימוש בו מכל המשתמשים או ממשתמשים מסוימים בלבד, באופן זמני או קבוע, או לסיים את פעילותו, ללא הודעה מוקדמת ומכל סיבה שהיא, ולמשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי סינאל בקשר לכך.

מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע ו/או הקשור לשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב יפו, ודיני מדינת ישראל יהיו הדינים היחידים אשר יחולו בקשר לכל עניין הנובע ו/או הקשור לשימוש באתר זה.

רישומי המחשב של דורסל בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

 

** תקנון זה עודכן לאחרונה בתאריך 23.8.2023 וניתן לשינוי בכל עת ע"י דורסל, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

 

אבטחת מידע והגנת פרטיות

זוהי מדיניות הפרטיות של אתר האינטרנט ("האתר") של קבוצת דורסל (ב.א.ז) בע"מ ("החברה", "אנחנו", "אנו", "שלנו"). מדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות") מהווה חלק מתקנון האתר, ויש לקרוא אותה יחד עם התקנון.

למעט אם ההקשר מחייב אחרת, כל ההגדרות בתקנון האתר שלא הוגדרו במפורש אחרת במדיניות הפרטיות, יחולו גם על מדיניות הפרטיות.

 

במדיניות הפרטיות יוכל המשתמש למצוא מידע על האופן בו החברה אוספת מידע אודותיו בעת השימוש באתר ובשירותים הגלומים בו ("השירותים").

בעצם השימוש באתר ובשירותים, מביע המשתמש את הסכמתו כי החברה תעשה שימוש במידע אודותיו כמפורט במדיניות הפרטיות.

 

החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. בכל מקרה בו יבוצעו שינויים במדיניות הפרטיות, מועד עדכון מדיניות הפרטיות יופיע בראש עמוד זה, ולכן יש לבחון את מדיניות הפרטיות לפני כל שימוש באתר. ככל שאינך מסכים לשינוי כלשהו במדיניות הפרטיות, עליך להפסיק באופן מיידי את השימוש באתר ובשירותים. למעט אם נאמר אחרת, כל שינוי במדיניות הפרטיות יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת מדיניות הפרטיות.

 

כל האמור במדיניות הפרטיות כתוב בלשון זכר יחיד מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בו מיועד לנשים ולגברים כאחד, יחיד או רבים.

 

במהלך השימוש באתר ובשירותים, עשוי המידע המפורט להלן להישמר –

נתונים אודות אמצעי הגלישה שלך – בעת שימושך באתר, החברה (ו/או מי מטעמה) עשויים לאסוף ולשמור מידע המתקבל ממך וכן מפעילותך באתר, ובכלל זה, סוג הדפדפן שאתה עושה בו שימוש, כתובות IP שלך, מזהה מכשיר שלך, וכיוצ"ב;

נתונים אודות השימוש שלך באתר – השימוש שתבצע באתר עשוי להיות מתועד על ידי מערכות החברה ו/או מי מטעמה, ובכלל זה, עמודי האתר שתצפה בהם, זמני ומועדי הצפייה שלך בעמודים של האתר, אינטראקציה שתקיים עם העמודים של האתר ועוד.

נתונים שתמסור לנו במסגרת האתר – במהלך השימוש שלך באתר, אתה עשוי להזין ולמסור לנו מידע אישי אודותיך, בין אם לצורך קבלת עדכונים מאיתנו בנושאים מסוימים, על מנת לבקש לקבוע עמנו פגישה, ובין אם לצורך יצירת קשר עמנו באמצעות האתר. נתונים אלו עשויים לכלול את שמך, פרטי הקשר שלך ואת התוכן של הפניות שתשלח אלינו במסגרת האתר.

פרטי יצירת קשר – בכל עת שבה תיצור עמנו קשר, אנו נאסוף את פרטי הקשר שבאמצעותם נוצר הקשר בינינו וכן את תוכן ההודעות שתמסור לנו.

יובהר, כי לא חלה עליך חובה חוקית למסור פרטים כלשהם לחברה, ומסירתם תלויה ברצונך ובהסכמתך. אך אם לא תמסור פרטים כאמור, ייתכן שהחברה לא תוכל לספק לך את השירות המבוקש על ידך.

מידע לא מדויק שיימסר על ידך, ישפיע על היכולת של החברה לספק לך שירותים וליצור עימך קשר.

 

דורסל נוקטת ותמשיך לנקוט בכל אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע המועבר אליה לשם שימוש באתר.

דורסל תאפשר גישה למידע המסופק לה בידי המשתמש באתר רק למי מטעמה הזקוק למידע לצורך מתן השירות.

דורסל דואגת להגן על המידע אשר נמסר לה בידי משתמשי האתר באמצעות יישום טכנולוגיה חדישה ונהלים קפדניים לאבטחת מידע.

למרות נקיטת האמצעים לאבטחת המידע, כאמור לעיל, דורסל לא תהיה אחראית לכל נזק שהוא אשר יגרם למשתמש או לצד ג’ כתוצאה מאובדן מידע ו/או שימוש בלתי מורשה במידע עקב מקרה אשר אינו בשליטתה של דורסל ו/או הנובע כתוצאה מכוח עליון.

דורסל לא תהיה אחראית לכל נזק עקיף ו/או תוצאתי ו/או מסתבר אשר יגרם למשתמש או מי מטעמו ו/או לצד ג’ כתוצאה מאובדן מידע ו/או שימוש בלתי מורשה במידע.

 

 

שימוש במידע

אנו נעשה שימוש במידע אודותיך למטרות שלהלן:

לצורך אספקת השירותים לרבות על מנת לאפשר לך להשתמש באתר;

לצורך הפעלת האתר ושיפור חווית המשתמש בו;

לצורך קיום פעילויות אשר תומכות במתן השירותים ובאתר, לרבות פיתוח עסקי, החלטות פיננסיות ואסטרטגיות ועוד;

לצורך שיפור השירותים ויצירת שירותים חדשים;

לצורך קיום צו שיפוטי או חובה חוקית החלים על החברה;

לצורך הגנה על אינטרסים, זכויות ונכסים של החברה ושל צדדים שלישיים כלשהם;

אנו עשויים לשתף את המידע האישי שלך עם גופים אחרים למטרות שלהלן-

צדדים שלישיים המספקים לחברה שירותים בקשר עם האתר והשירותים (כלומר, שירותי תמיכה באתר);

בכל מקרה שתתעורר מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מי מהחברה ו/או מי מטעמה;

במידה ויתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור מידע אישי ו/או מידע אחר לצד שלישי כלשהו;

לצורך שמירה והגנה על נכסיה, זכויותיה וקניינה של החברה או של צדדים שלישיים;

בהסכמתך או בהנחייתך;

בכל מקרה שבו החברה תמכור, תמחה או תסב חלק מעסקיה או את כל עסקיה ו/או נכסיה לצד שלישי, בין אם במסגרת רכישה ו/או מיזוג עם צד שלישי ובין אם במסגרת הליכי פירוק ו/או חדלות פרעון.

בנוסף לגורמים שלעיל, מידע מצרפי ללא יכולת זיהוי אודותיך עשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים נוספים. אולם, לפני שיועבר, החברה תוודא כי המידע שיועבר לאותם צדדים שלישיים לא יאפשר זיהוי של האנשים שהמידע הוא עליהם.

כל שימוש במידע על ידי צדדים שלישיים הינו באחריותם הבלעדית של אותם צדדים שלישיים והחברה לא תישא באחריות כלשהי לשימוש כאמור.

 

 

העברות מידע מחוץ לתחום השיפוט של מדינת ישראל

החברה עשויה להעביר את המידע אודותיך אל מחוץ לתחום השיפוט של ישראל ו/או של האיחוד האירופי, בין היתר לצורכי אחסון בענן. במקרה כאמור ייתכן שחוקי אבטחת המידע והגנת הפרטיות בתחום השיפוט שאליו הפרטים האישיים יועברו, לא יהיו מקיפים כמו אלה הנהוגים בישראל ובאיחוד האירופי, ובמקרה כאמור תנקוט החברה בצעדים סבירים כדי להבטיח רמה דומה של הגנה על המידע האישי שלך. בעת השימוש באתר, הינך מסכים להעברה האמורה.

 

כאמור בתקנון, האתר עשוי לכלול קישורים (Links) לאתרים שונים ברשת האינטרנט ("הקישורים"), שאינם מופעלים על ידי החברה ואשר לחברה אין שליטה על התוכן המוצג בהם ("האתרים השונים") ואשר מונהגת בהם מדיניות פרטיות שונה. חרף מאמצינו לקשר לאתרים מהימנים ואמינים בלבד, החברה לא תהיה אחראית על מדיניות הפרטיות או המערכות או הנהלים לאבטחת מידע המיושמות באתרים השונים, ולא נהיה אחראים למידע אשר ייאסף על ידי האתרים השונים ו/או צדדים שלישיים אשר אינם כפופים למדיניות פרטיות זו, והחברה לא תישא בכל אחריות ו/או התחייבות כלשהי בקשר עם מדיניות (כולל מדיניות פרטיות), שיטות עבודה, פעולות או מחדלים של אתרים שונים ו/או צדדים שלישיים כאמור. מומלץ לעיין בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות של האתרים הללו.

 

 

זכות עיון; זכות תיקון

הנך זכאי לעיין, בעצמך או על ידי אדם אחר שהוסמך על ידך בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליך המוחזק במאגר של החברה.

ככל שעיינת במידע עליך ומצאת כי הוא אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

 

 

ויתור

החברה לא תישא באחריות לנזקים שייגרמו או עשויים להיגרם למשתמש או לצדדים שלישיים כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בשירותים ו/או המידע שנמסר ונאסף אגב שימוש זה ו/או מחוסר היכולת להשתמש בהם ו/או לנזקים שייגרמו מאירועים מעבר לשליטתה הישירה. אין ביכולת החברה להבטיח שלא תהיינה שגיאות בביצועים באבטחת פרטיות המידע האישי אודותיך. כמו כן, אין החברה נושאת באחריות לכל מקרה או נזק, ישיר או עקיף, בקשר עם שימוש ו/או מסירת המידע אישי הכולל בין היתר, חשיפת פרטים אישיים בשל טעויות, גישה לא מורשית של צדדים שלישיים וכל גורם אחר שאינו בשליטתה הסבירה. השימוש באתר ובשירותים הינו באחריותך בלבד ואתה מסכים כי לא תהיה לך כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם השימוש בהם.

 

בכל שאלה בנוגע למדיניות פרטיות זו, ניתן ליצור קשר בטלפון  074-7122880.

 

** מדיניות זו עודכנה לאחרונה בתאריך 14.11.2023 וניתנת לשינוי בכל עת ע"י דורסל, על פי שיקול דעתה הבלעדי.