orden-out

גודל מגרש 54,151 מ"ר
מבנה תעשייה ומשרדים 22,000 מ"ר
432 חניות

שוכרים :
חברת אורדן תעשיות בע"מ -
חברה בתחום יציקות הפלדה,
החברה נשלטת על ידי קרן פימי

מתחם אורדן מהווה אחת מחטיבות
הקרקע הגדולות באזור התעשייה
הצפוני בנתניה.
זכויות הבניה במתחם הינן בהיקף
של 120% משטח המגרש.